Opći uvjeti poslovanja

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina: PRODOM (Dulcis d.o.o.), Mile Gojsalić 11, Zadar s poslovnom adresom: Put Murvice 14, Zadar, OIB: 98713677812 koju zastupa direktorica: Daria Devčić (u nastavku: Posrednik)

na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN/107/07, 144/12, 14/14, 32/19) usvaja sljedeće Opće uvjete poslovanja:

1. UVODNE ODREDBE
1.1. Opći uvjeti poslovanja Posrednika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju pravne odnose između Posrednika i Nalogodavca.
1.2. Opći uvjeti sastavni su dio svakog ugovora o posredovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) kojeg je Posrednik sklopio s Nalogodavcem.
1.3. U slučaju da Ugovor sadrži odredbe koje su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima, prevladavaju uvjeti Ugovora o posredovanju.
1.4. Posrednik prihvatio je obvezu poštivanja Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina, koju je 30. studenog 2011. godine usvojile članice udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.

2. DEFINICIJE
Agent u prometu nekretnina je fizička osoba koja obavlja poslove posredovanja za nekretnine na temelju Ugovora o radu ili druge pravne osnove, uz licencu koju je nadležno ministarstvo za posredovanje izdalo i upisuje se u Registar posrednika u prometu nekretnina kod nadležnog ministarstva.
Posredovanje u prometu nekretnina znači obavljanje registrirane djelatnosti Posrednika u prometu nekretnina, pri čemu pojedinačne transakcije nekretnina uključuju sve aktivnosti u uspostavljanju kontakta između klijenta i treće strane, te pregovora i priprema za sklapanje Ugovora čiji je predmet određena imovina, kao što je kupnja, prodaja, najam, zakup ili drugi ugovor za određeno vlasništvo.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja zaključuje Ugovor o posredovanju s Posrednikom, a za koje Posrednik pruža usluge posredovanja u prometu nekretninama.
Treća osoba je osoba koju Posrednik želi kontaktirati ili koja kontaktira Posrednika kako bi s njom pregovarala za sklapanje Ugovora o prometu nekretnina.
Članovi obitelji Nalogodavca su supružnik Nalogodavca ili osoba s kojom Nalogodavac živi u izvanbračnoj zajednici, odnosno drugoj zajednici koja temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske ima istovrsno značenje kao i bračna zajednica, kao njihovi preci i potomci, posvojitelji, posvojenici, osobe koje su Nalogodavci dužni uzdržavati.
Ugovor o posredovanju je pismeni Ugovor sklopljen s Posrednikom i Nalogodavcem kojim se Posrednik obvezuje nastojati pronaći i spojiti s Trećom stranom koja će pregovarati za zaključenje određenog Ugovora čiji je predmet nekretnina. Nalogodavac je dužan platiti Posredniku posredničku naknadu sukladno odredbama u ovim uvjetima poslovanja, te u Ugovoru o posredovanju.
Kontakt je svaka veza između Nalogodavca i Treće strane u vezi s nekretninama a koju je uspostavio Posrednik putem svojih zaposlenika ili ugovornog osoblja da organiziraju sastanak u svojim prostorijama ili izvan njih, da dostave bilo kakve informacije Nalogodavcu ili Trećoj strani za obavljanje ili organizaciju obilaska nekretnina ili informirati klijenta na drugačiji način putem telekomunikacijskih sredstava i sl.

3. USLUGE POSREDOVANJA
3.1. Posrednik pruža usluge posredovanja za:
– prodaju ili otkup nepokretne imovine (nekretnine);
– najam ili zakup;
– drugi Ugovor, čiji je predmet nepokretna imovina (nekretnina).
3.2. U uslugama posredovanja iz točke 3.1., posredničke intervencije obuhvaćaju:
– pripremu nacrta ugovora za kupoprodaju, otkup, najam ili zakup nekretnine koja je predmet Ugovora o posredovanju;
– prihvaćanje naloga za posredovanje u pravnim poslovima, čiji predmet je određena imovina, kao što je kupnja, prodaja, najam, zakup ili drugi Ugovor za određeno vlasništvo;
– identifikaciju Nalogodavca uvidom u osobni dokument i javne evidencije;
– dobivanje kontaktnih informacija o Nalogodavcu radi kontaktiranja Treće strane (osobno ime/naziv, adresa, telefon, e-mail i sl.);
– dobivanje osobnih podataka Nalogodavca ili Treće osobe za pripremu ugovora u kojem je imovina predmet (osobno ime/naziv, adresa, registracijski broj, porezni broj, broj osobnog računa ili transakcijski račun);
– priprema Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama utvrđivanjem opsega usluga posredovanja, prijedloga visine uplate za posredovanje, uvjete plaćanja i ostalih komponenata sukladno Zakonu koji uređuje posredovanje u prometu nekretnina kao i Općim uvjetima Posrednika;
– objašnjenje Nalogodavcu i Trećoj strani o tržišnim uvjetima koji su relevantni za određivanje cijene imovine ili najamnine;
– obavijest Nalogodavcu i Trećoj strani o sadržaju propisa koji su važni za pravovremeno zaključenje Ugovora;
– upoznavanje Nalogodavca i Treće osobe s iznosom i vrstom poreznih obveza, mogućim troškovima javnobilježničke dužnosti, troškovima upisa u zemljišnu knjigu i sve ostale troškove vezane uz sklapanje ugovora;
– utvrđivanje situacije nekretnine pažljivim pregledom;
– pregled krajobraznog uređenja okolnog područja i utvrđivanje drugih svojstava imovine koja je predmet Ugovora o posredovanju;
– utvrđivanje pravnog statusa nekretnine na temelju podataka iz službenih evidencija i javnih knjiga (posebice zemljišnih knjiga, katastra zemljišta, katastra zgrada ili, ako nepokretna imovina nije upisana u zemljišne knjige, na temelju dokumenata koji dokazuju postojanje imovinskog prava, druga stvarna i obvezna prava i druge pravne činjenice);
– pisane obavijesti Nalogodavcu i Trećim stranama o očitim materijalnim pogreškama i pravnim pogreškama utvrđenim u ispitivanju stvarnog i pravnog stanja imovine;
– obavještavanje Nalogodavca i Treće strane o rizicima koji proizlaze iz nerazriješenog pravnog statusa imovine, a posebice prava Trećih osoba na nekretninama, javnih pravnih ograničenja i sl.;
– priprema odgovarajuće strategije oglašavanja i provedbu uobičajenog oglašavanja nekretnina;
– upoznavanje Treće osobe s nekretninama i ključnim svojstvima nekretnine, organiziranje i provođenje posjeta u nazočnosti ili bez nazočnosti Nalogodavca, organiziranje sastanaka između Nalogodavca i Treće strane, prosljeđivanje kontaktnih podataka koji se odnose na stranke u Ugovoru o posredovanju;
– telefonska, pisana i internetska komunikacija s Nalogodavcem i Trećim stranama o uslugama koje se pružaju na tržištu nekretnina;
– sudjelovanje u pregovorima za sklapanje Ugovora za koji Posrednik ima nalog.
3.3. Naknada za posredovanje uključuje troškove poslovanja iz točke 3.2. samo u slučaju kada je Ugovor zaključen. Ukoliko ugovor ne bi bio sklopljen Nalogodavac je dužan naknaditi stvarno nastale troškove Posredniku, a sve po prethodnom odobrenju tih troškova. Posrednik se obvezuje prije poduzimanja bilo koje radnje koja može prouzrokovati Nalogodavcu troškove, o istim troškovima i radnjama obavijestiti Nalogodavca. Nalogodavac je dužan u roku od 8 (osam) dana očitovati se na obavijest Posrednika. U slučaju da Nalogodavac u roku od 8 (osam) dana ne obavijesti Posrednika o svojem stavu glede troškova, smatra se da je Nalogodavac suglasan s poduzimanjem predloženih radnji i troškovima koji su vezani uz predložene radnje, te isti ne može isticati prigovor protiv tih troškova s obrazloženjem da ih nije odobrio.
3.4. Nakon pisane obavijesti Posrednika o kontaktu s Trećom stranom, Nalogodavac mora u roku od 3 (tri) radna dana pismeno obavijestiti Posrednika o činjenici da je već bio u kontaktu s istom Trećom stranom u konkurentnoj agenciji za nekretnine ili temeljem bilo kojeg drugog kontakta, o čemu je dužan podastrijeti dokaz agenciji. U suprotnom, smatrat će se da je Nalogodavac povezan s Trećom stranom od strane PRODOM Dulcis d.o.o. agencije za nekretnine.
Ista stvar kao što je navedeno u točki 3.4 primjenjuje se ako Nalogodavac sam pronađe i kontaktira s Trećom stranom.

4. DODATNE USLUGE
4.1. Posrednik će pružiti dodatne usluge, ako je tako dogovoreno s Nalogodavcem u Ugovoru o posredovanju ili u posebnom pisanom zahtjevu Nalogodavca.
4.2. Osobito se uzimaju u obzir sljedeće dodatne usluge: zastupanje u postupcima za dobivanje odobrenja, dozvola i drugih dokumenata koji su potrebni za sklapanje ugovora kupoprodaje, otkupa, najma ili zakupa, a predmet je nekretnina, organizacija procjene nekretnina; zastupanje u poreznom postupku; reguliranje pravnog statusa imovine; priprema i podnošenje prijedloga zemljišnih knjiga; zadržavanje sredstava na posebnom računu; zadržavanje dokumenata; druge usluge koje se pružaju na pisani zahtjev Nalogodavca. Cijene dodatnih usluga određene su u važećem cjeniku Posrednika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.
4.3. Posrednik ima pravo na naplatu dodatnih usluga, čak i ako Ugovor o posredovanju nekretnina nije zaključen, pod uvjetom da je Nalogodavac pisanim putem zatražio obavljanje predmetnih usluga.

5. NAKNADA ZA POSREDOVANJE
5.1. Iznos naknade posredovanja dogovara se s Nalogodavcem u Ugovoru o posredovanju.
5.2. Plaćanje za posredovanje u slučaju kupnje ili prodaje je najmanje 7.500,00 kuna, a najviše po dogovoru, s tim da se točan iznos posredničke naknade navodi u Ugovoru o posredovanju. Posrednička naknada prilikom prodaje nekretnine koja se naplaćuje od Nalogodavca iznosi najmanje 7.500,00 kn, a najviše po dogovoru. Posrednička naknada prilikom prodaje nekretnine koja se naplaćuje od Treće strane iznosi najmanje 7.500,00 kn, a najviše po dogovoru. Ukoliko nije drugačije određeno u Ugovoru o posredovanju, posredovanje pri najmu nekretnine iznosi jednu mjesečnu najamninu.
5.3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u iznos posredničke naknade jer Posrednik nije u sustavu PDV-a.
5.4. Naknada za posredovanje ne uključuje troškove javnih bilježnika, poreza, pristojbe za nekretnine, sudske i administrativne pristojbe, povrate za potvrde, odobrenja, odluke i ovlasti potrebne za pravovremeno sklapanje ugovora, te troškove dodatnih usluga iz točke 4. ovih Općih uvjeta.
5.5. Posrednik stječe pravo na isplatu posredničke naknade danom potpisa Ugovora kupoprodaje, otkupa, najma, zakupa, zamjene i sl. predmetne nekretnine, a ukoliko istom prethodi potpis Predugovora, tada danom potpisa Predugovora.
5.6. Posrednik ne može zatražiti djelomičnu uplatu za posredovanje prije potpisa Ugovora, odnosno potpisa Predugovora ukoliko on prethodi potpisu Ugovora.
5.7. Naknada za posredovanje naplaćuje se Nalogodavcu na temelju zaključenog Ugovora o posredovanju.
5.8. Ako su se Ugovorne stranke usuglasile Ugovorom o prodaji, zakupu, najmu ili nekom drugom Ugovoru za određenu imovinu, da plaćanje posredničke naknade tereti obje strane, i Nalogodavca i osobu koja s Nalogodavcem sklapa pravni posao, isto kao i iznos, će biti naveden u Ugovoru o posredovanju.
5.9. Posrednik također ima pravo na posredničku naknadu, čak i ako Nalogodavac ili Treća strana naknadno odstupi od već sklopljenog Predugovora ili Ugovora čiji je predmet nepokretna imovina, pa sukladno istome ne može od Posrednika tražiti povrat posredničke naknade niti se može isticati prigovor da se posrednička naknade ne treba platiti.
5.10. Posrednik i Nalogodavac se slažu da Posrednik nema pravo naplatiti naknadu za posredovanje kada Nalogodavac sam pronađe Treću stranu s kojom zaključuje ugovor za promet nekretnine koja je predmet posredovanja. U slučaju kada Nalogodavac sam pronađe Treću osobu i kada se radi o isključivom pravu na posredovanje, Nalogodavac nije dužan platiti posredničku naknadu navedenu Posredniku.
5.11. Pri zamjeni nekretnina smatrat će se da su izvršena dva posla odnosno da su sklopljena dva ugovora o prometu nekretnina.

6. POVRAT TROŠKOVA
Ako ugovorom o posredovanju nije izričito drugačije dogovoreno, Posrednik u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima ima pravo na naknadu stvarnih troškova nastalih u vezi s pružanjem usluga posredovanja iz točke 3. ovih Općih uvjeta, odnosno u slučaju kada ugovor, čiji je predmet nekretnina, nije zaključen, a sve uz uvjet da je Nalogodavac bio obaviješten o istim troškovima, te je iste prihvatio ili se nije izjasnio o istima. Iznos troškova određen je cjenikom Posrednik koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Troškovi iz ovog članka obuhvaćaju osobito: troškove pripreme nekretnina za kupnju, prodaju, najam, zakup, troškove pripreme reklama i troškova oglašavanja savjetovanja, pribava dokumentacije vezane uz nekretnine u svrhu utvrđenja činjeničnog i pravnog stanja iste.

7. ZAŠTITA INTERESA NALOGODAVCA I TREĆE OSOBE
7.1. Posrednik mora, prilikom pružanja usluga posredovanja u prometu nekretnina, na odgovarajući način ispuniti sve okolnosti važne za ispunjenje interesa Nalogodavca.
7.2. Posrednik također mora primjereno zaštititi interese Treće strane koju je doveo u kontakt s Nalogodavcem kako bi pregovarao o ugovoru kojem je predmet nekretnina i djelovati nepristrano, osim ako na temelju izričitog sporazuma s Nalogodavcem ne predstavlja samo interese Nalogodavca. Kada Posrednik, djelujući na temelju Ugovora s Nalogodavcem ili investitorom, predstavlja isključivi interes Nalogodavca, mora obavijestiti Treću stranu, da djeluje kao Predstavnik, a ne Posrednik.
7.3. Za zaštitu interesa Nalogodavca i Treće osobe, Posrednik ima pravo obaviti odgovarajuće upite ako to dopuštaju propisi nadležnih strana.
7.4. Ako Posrednik pruža usluge posredovanja za klijenta koji želi ostati anoniman, Posrednik ne smije otkriti identitet sve do potpisa ugovora za promet nekretnina, odnosno ni kasnije ukoliko ima specijalnu punomoć za sklapanje ugovora za promet nekretnina u ime Nalogodavca.

8. ZAŠTIĆENI RAČUN
Posrednik može prihvatiti od Nalogodavca ili Treće osobe u svezi s izvršenjem Ugovora, čiji je predmet nepokretna imovina, zahtjev za polaganje sredstava ako ima ugovor s bankom kojim je dopušteno polaganje sredstava namjenjenih posebnoj svrsi.

9. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Posrednik ima sklopljen ugovor o osiguranju radi profesionalne odgovornosti za štetu. Osiguranje pokriva odgovornost za štetu koja može nastati Nalogodavcu ili Trećoj strani ukoliko Posrednik krši ugovor o posredovanju u prometu nekretnina na području Republike Hrvatske. Naziv društva za osiguranje, broj police osiguranja i osigurani iznos navedeni su u Ugovoru o posredovanju.

10. EKSKLUZIVNI UGOVOR O POSREDOVANJU
U slučaju da Nalogodavac i Posrednik sklope ekskluzivni (isključivi) ugovor o posredovanju, Nalogodavac tijekom trajanja ugovora o istoj nekretnini ne može sklopiti ugovor o posredovanju s konkurentnom agencijom za promet nekretnina ili preko bilo koga drugoga oglašavati, iznajmljivati ili prodavati ili na drugi način staviti u promet istu nekretninu. Nalogodavac se obvezuje da će Posredniku pružiti informacije o svim klijentima ili drugim osobama koje su s njim uspostavile osobni kontakt u vezi nekretnine, sukladno ugovoru o ekskluzivnom posredovanju. U slučaju da Nalogodavac ne ispunjava svoje obveze ili ih krši, dužan je platiti Posredniku sve nastale troškove i nadoknaditi svaku štetu koju je prouzročio kao i posredničku naknadu u punom iznosu. Iznos troškova je definiran cjenikom Posrednika koji je sastavni dio Općih uvjeta. Troškovi obuhvaćaju osobito: trošak nalaženja nekretnina koje su u prometu, pripremu reklama i troškova oglašavanja, savjetovanja, odnosno, pribave dokumentacije, priprema nekretnine za stavljanje u promet, ispitivanje pravnog i činjeničnog stanja (uvid u javne knjige, evidencije), trošak razgleda nekretnine, zadržavanje dokumenata i resursa na posebnom računu, administrativni troškovi i sl.

11. TRANSFER USLUGA POSREDOVANJA
11.1. Posrednik može prenijeti posredničku uslugu na druga pravne i fizičke osobe prema dogovoru s Nalogodavcem.
11.2. U slučaju prijenosa usluga posredovanja na druge pravne i fizičke osobe, Nalogodavac ostaje u ugovoru samo s Posrednikom s kojom je sklopio Ugovor, a Posrednik dostavit će Nalogodavcu popis drugih posrednika kojima se Ugovor prenosi. U slučaju prijenosa Ugovora, Nalogodavcu odgovara samo Posrednik s kojom ima sklopljen Ugovor, a Nalogodavac isključivo ima obvezu prema Posredniku s kojim je sklopio Ugovor.

12. OSTALE OBVEZE NALOGODAVCA
12.1. Nalogodavac mora dostaviti Posredniku svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na nekretninu koja je predmet posredovanja (dokaz o vlasništvu, zemljišnoknjižni izvadak, ugovori, građevinsku dozvolu, dozvolu za uporabu, drugi akt koji zamjenjuje građevinsku ili uporabnu dozvolu, dati informacije o tome gdje se nalaze pojedini dokumenti, pribaviti dokumentaciju, osim ako je ugovoreno da istu pribavi Posrednik).
12.2. Nalogodavac jamči istinitost, točnost i potpunost podnesenih podataka ili dokumentacije (osobito se obvezuje i jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da mu nisu poznate bilo kakve pogreške ili nedostaci vezani uz podatke koji se odnose na nekretninu ili na dokumente, da nikakvu bitnu činjenicu nije prešutio Posredniku). U slučaju da Nalogodavac nema potrebne dokumente ili nije uređena dokumentacija, Posrednik može izvršiti te dodatne usluge, o trošku Nalogodavca. Ako ishođenje dokumentacije Nalogodavac želi obaviti samostalno, u tom slučaju, dužan je obavijestiti Posrednika o svim nedostacima koji eventualno postoje vezano uz dokumentaciju koju je pribavio.
12.3. Nalogodavac je dužan pismenim putem obavijestiti o promjeni svojih interesa (prodajna cijena, datum useljivosti nekretnine, itd.) i svaku promjenu stvarnog ili pravnog stanja imovine, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od promjene.
12.3. Ako se nekretnina prodaje samostalno ili od strane konkurentskih posrednika, Nalogodavac će nekretninu prodavati pod jednakim uvjetima kao i oni koji su ugovoreni Ugovorom o posredovanju; u svakom slučaju uvjeti koje je odredio Nalogodavac u Ugovoru s Posrednikom ne mogu biti nepovoljniji od uvjeta koje je Nalogodavac predočio samostalno ili drugom posredniku.
12.4. U slučaju da Nalogodavac sam ili uz posredovanje konkurentnog posrednika nađe Treću osobu s kojom će sklopiti Ugovor za predmetnu nekretninu, dužan je najkasnije u roku od 8 (osam) dana o tome pismeno obavijestiti Posrednika i dostaviti kopiju Ugovora.
12.5. Nalogodavac se obvezuje i jamči da će se s Trećom osobom, s kojom ga je spojio PRODOM (Dulcis d.o.o.) agencija za promet nekretnina nalaziti i pregovarati o predmetnoj nekretnini isključivo uz prisutnost agenta navedene agencije.
12.6. Nalogodavac će aktivno surađivati s Posrednikom vezano uz prodaju, kupnju, najam, zakup ili drugi promet nepokretne imovine tijekom cijelog trajanja Ugovora o posredovanju, te će također nastojati prodati, kupiti, zakupiti, dati u zakup, iznajmiti, dati u najam nekretninu u što kraćem roku.
12.7. U slučaju da Posrednik Nalogodavca obavijesti o ponudi Treće strane za kupnju, prodaju, zamjenu, zakup ili najam nekretnine u vezi koje je posredovao Posrednik, Nalogodavac će u roku od 48 (četrdeset osam) sati od primitka obavijesti Posrednika o odobrenju ili odbijanju pojedinačne ponude.
12.8. Nalogodavac je dužan steći sve potrebne mjere za ispunjavanje uvjeta iz Zakona o energetskom certificiranju na temelju članka 47. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19) za uspješno ostvarivanje posredovanja u prometu nekretnina, točnije: u prodaji ili zamjene zgrade ili njenog dijela, prije sklapanja relevantnog Ugovora, vlasnik (prodavač ili stanodavac) mora osigurati da su pokazatelji energetske učinkovitosti zgrade ili pojedinog dijela iz energetskog certifikata već navedeni u oglasu. Posrednik isključuje svu odgovornost i ne preuzima nikakve obveze ili isplatu novčane kazne u slučaju da Nalogodavac (vlasnik, prodavatelj ili stanodavac) nije dao Posredniku podatke s energetskog certifikata ili kopije.

13. PONAŠANJE NALOGODAVCA
13.1 Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku eventualnu štetu koju je Posrednik pretrpio zbog kršenja ugovornih obveza Nalogodavca.
13.2 Djela Nalogodavca koja se smatraju ozbiljnim kršenjem Ugovora o posredovanju:
– ako Nalogodavac bez obrazloženih razloga onemogućuje Posredniku razgledavanje odnosno pokazivanje nekretnine;
– ako Nalogodavac krši Ugovor o isključivosti (ekskluzivnosti) Ugovora o posredovanju;
– ako Nalogodavac sam ili kod konkurentskih posrednika plasira nekretninu pod povoljnijim uvjetima nego što je dogovoreno Ugovorom o posredovanju;
– ako Nalogodavac pravovremeno ne obavijesti Posrednika o sklapanju Ugovora ili Predugovora, kojemu je objekt nekretnina za koju je sklopljen Ugovor o posredovanju s agencijom;
– ako Nalogodavac protivno dobroj vjeri i poštenju ne pristupi pregovorima, sklapanju Predugovora, Ugovora za nekretninu koja je predmet Ugovora o posredovanju;
– ako Nalogodavac ne pruži vjerodostojne informacije Posredniku.

14. PRAVO NA PRISTUP PODACIMA
14.1. Nalogodavac dopušta Posredniku da podatke o kupljenim, prodanim, iznajmljenim ili zakupljenim nekretninama, u kontekstu pridržavanja Ugovora, proslijedi nadležnom poreznom tijelu, zemljišnim knjigama odnosno drugim tijelima koje vode evidenciju o istom, kao i da da sve ostale podatke koje je dužan dati temeljem Zakona.
14.2 U slučaju da Nalogodavac raskine Ugovor o posredovanju, Posrednik ima pravo pribaviti sve podatke vezane uz promet predmetne nekretnine a sve kako bi utvrdila svoja eventualna potraživanja prema Nalogodavcu. U tu svrhu Nalogodavac daje suglasnost da Posrednik može zatražiti bilo koji dokument koji se odnosi na predmetnu nekretninu a koji se odnosi na razdoblje od dana sklapanja Ugovora o posredovanju pa nadalje. Nalogodavac također daje suglasnost Posredniku da napravi uvid u svu dokumentaciju vezanu uz predmetnu nekretninu, a koja se nalazi kod nadležnih tijela (suda, zemljišnih knjiga, katastra, porezne uprave, druge agencije i sl.).

15. OBAVEZE PREMA ZAKONU O PRANJU NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA
15.1. Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, tijekom sklapanja poslovnih odnosa i transakcija iznad zakonskog iznosa i u drugim slučajevima utvrđenim propisima, Posrednik će provesti pregled Nalogodavca koji uključuje:
– identifikaciju i provjeru identiteta Nalogodavca;
– utvrđivanje identiteta Nalogodavca, ako je Nalogodavac pravna osoba;
– pribavljanje podataka o namjeni i namjeni poslovnog odnosa ili transakcije i drugih podataka sukladno Zakonu;
– redovito pažljivo praćenje poslovnih aktivnosti koje obavlja Nalogodavac u agenciji PRODOM (Dulcis d.o.o.).
15.2. Nalogodavac je svjestan da Posrednik ima pravo ispuniti svoje obveze iz prethodnog stavka te pridobiti i provjeriti (također s uvidom u osobne dokumente) sljedeće osobne podatke klijenta i zakonskog zastupnika klijenta:
– osobno ime;
– adresu stalnoga ili privremenog prebivališta;
– datum i mjesto rođenja;
– osobni identifikacijski broj;
– broj, vrstu i naziv izdavatelja službenog osobnog dokumenta.

16. ZAŠTITA, OBRADA I UPORABA OSOBNIH I POVJERLJIVIH PODATAKA
16.1. Sve informacije dobivene od agencije PRODOM (Dulcis d.o.o.) bit će povjerljive prirode i smatrat će se poslovnom tajnom, osim podataka i koji su javno dostupni.
16.2. U svrhu ispunjavanja obveza iz Ugovora o posredovanju i obveza koje Posrednik propisuje Zakonom o sprječavanju pranja novca i terorizma, Posrednik može, sukladno propisima kojima se uređuje osobna iskaznica i putne isprave, pregledati i kopirati podatke iz osobne isprave (osobno ime, adresa prebivališta ili boravišta, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj i broj vrste i imena izdavatelja službenog dokumenta).
16.3. Kada to izričito određuje specifična priroda određenog posla (naprimjer, ovjera potpisa Nalogodavca ili Treće strane i sl.), Posrednik može fotokopirati osobni dokument Nalogodavca na temelju pisane suglasnosti Nalogodavca te isti koristiti u točno određene svrhe.Agencija za nekretnine na fotokopiji osobnoga dokumenta mora označiti: da je fotokopija, ime, izričita svrha fotokopiranja. Pravna osnova za fotokopiranje – jasna pisana suglasnost nositelja identifikacijske isprave.
16.4. Posrednik obvezuje se da neće umnožavati osobni dokument klijenta i ne smije zadržati kopiju osobnog dokumenta u elektroničkom obliku.
16.5. Posrednik obvezuje se zaštititi sve osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Svi će osobni podaci biti korišteni samo u svrhu sklapanja, provedbe, izmjene i ukidanja ugovora o posredovanju. Za bilo kakvu upotrebu osobnih podataka u druge svrhe, Posrednik će prethodno dobiti pismenu suglasnost Nalogodavca.

17. TRAJANJE VRIJEDNOSTI UGOVORA I ISPLATE UGOVORA
17.1. Ugovor o posredovanju zaključuje se na određeno razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci, osim ako se stranke ne dogovore o kraćem vremenu. Nakon isteka 12 mjeseci smatra se da se Ugovor produljuje na dodatni period od idućih 12 mjeseci ukoliko Nalogodavac nije najmanje 15 dana prije isteka roka obavijestio Posrednika da se Ugovor raskida s istekom vremena na koji je sklopljen.
17.2. Nakon proteka roka iz prethodnog stavka stranke mogu sklopiti novi ugovor o posredovanju.
17.3. Ugovor prestaje važiti:
– raskidom Ugovora o posredovanju;
– ispunjavanjem Ugovora o posredovanju;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
17.4. Stranke mogu u svakom trenutku raskinuti Ugovor o posredovanju ako pojedina stranka grubo krši odredbe ugovora o posredovanju, s tim da je u tom slučaju strana koja je uzrokovala raskid dužna drugoj strani nadoknaditi time nastalu štetu. U slučaju jednostranog otkaza iz ovog stavka isti se daje u pisanom obliku.
17.5. Nalogodavac je obvezan Posredniku najkasnije u roku od 8 (osam) dana poslati obavijest da je Ugovor sklopljen s Trećom stranom s kojom ga nije spojila agencija za nekretnine PRODOM (Dulcis d.o.o.). U ovom slučaju, Nalogodavac je dužan dostaviti Posrednik presliku Ugovora, u suprotnom snosi troškove daljnjeg oglašavanja i posredovanja, a ti troškovi ne prelaze 1/4 od predviđenog posredničkog plaćanja za posredovanje. Na sklapanje Ugovora s Trećom stranom također se primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta navedene u članku 12.

18. MJERODAVNO PRAVO
Kodeks etike u poslovanju u prometu nekretninama, kojeg donosi Hrvatska gospodarska komora, koristi se za ocjenu Ugovora o posredovanju i Općih uvjeta. Na pitanja koja nisu uređena Ugovorom, Općim uvjetima primjenjuje se kodeks etike u poslovanju, te drugi pozitivno pravni propisi.

19. RJEŠAVANJE SPOROVA
19.1. Svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Ugovorom o posredovanju rješava se međusobnim dogovorom stranaka.
19.2. Ako nije moguće sporazumno rješavanje spora, nadležan je sud na čijem se području nalazi nekretnina u slučaju da se radi o fizičkim osobama.
19.3. U slučaju da sporazumno rješavanje spora nije moguće, u slučaju Ugovora između gospodarskih subjekata, nadležan je sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

20. VALJANOST I OBJAVLJIVANJE OPĆIH UVJETA
20.1. Opći uvjeti primjenjuju se od 22.05.2019.
20.2. Primjenjivi Opći uvjeti objavljuju se u prostorijama Posrednika, istaknutog mjesta i na adresi https://www.prodom.hr
20.3. Ništavost pojedinih odredbi Ugovora o posredovanju ili Općih uvjeta ne utječe na valjanost cijelog Ugovora. Stranke se obvezuju u najkraćem mogućem roku zamijeniti ništavne odredbe pravno dopuštenim, poštujući pri tome volju Ugovornih strana.

Pravila o privatnosti

Prodom agencija za nekretnine je dio Dulcis d.o.o. Zadar, Mile Gojsalić 11, Hrvatska, OIB: 98713677812.
Ova pravila o privatnosti objašnjavaju kako naša organizacija koristi osobne podatke koje prikupljamo od Vas kada koristite našu web stranicu.

Koje podatke prikupljamo?

Prodom agencija za nekretnine prikuplja sljedeće podatke: osobne identifikacijske podatke (ime, adresu e-pošte, broj telefona itd.)

Kako prikupljamo Vaše podatke?

Vi izravno pružate agenciji za nekretnine Prodom većinu podataka koje prikupljamo. Prikupljamo podatke i obrađujemo podatke kada:
pretplatite se ili se registrirajte na mreži ili naručite bilo koji od naših proizvoda ili usluga.
Dobrovoljno dovršite anketu korisnika ili pošaljite povratne informacije o bilo kojoj od naših oglasnih ploča ili putem e-pošte.
Koristite ili pregledajte našu web-lokaciju putem kolačića preglednika.
Pošaljite nam poruku putem Kontakt obrasca.

Prodom agencija za nekretnine također može primati Vaše podatke neizravno iz sljedećih izvora: Google analytics.

Kako ćemo koristiti Vaše podatke?

Prodom agencija za nekretnine prikuplja Vaše podatke kako bismo mogli:
Obavijestiti Vas o posebnim ponudama za druge proizvode i usluge za koje smatramo da bi Vam se mogli svidjeti.

Ako se slažete, agencija za nekretnine Prodom podijelit će Vaše podatke s našim partnerskim tvrtkama kako bi Vam mogli ponuditi svoje proizvode i usluge: Google Inc.

Kada agencija za nekretnine Prodom obradi Vašu narudžbu, ona može poslati Vaše podatke i koristiti dobivene informacije od agencija za kreditne preporuke kako bi se spriječile lažne kupnje.

Kako pohranjujemo Vaše podatke?

Prodom agencija za nekretnine sigurno pohranjuje Vaše podatke na Inmotion hosting, 360 N. Pacific Coast Highway, Suite 1055, El Segundo, CA 90245, SAD.

Prodom agencija za nekretnine zadržat će Vaše podatke godinu dana. Nakon isteka tog vremenskog razdoblja izbrisat ćemo podatke s poslužitelja.

Marketing

Prodom agencija za nekretnine želi Vam poslati informacije o našim proizvodima i uslugama za koje mislimo da bi Vam se mogli svidjeti, kao i onima naših partnerskih tvrtki: Google Inc.

Ako ste pristali primiti marketing, uvijek se možete odjaviti kasnije.

Imate pravo u bilo kojem trenutku zaustaviti agenciju za promet nekretninama Prodom da Vas kontaktira u marketinške svrhe ili da date svoje podatke drugim članovima Dulcis d.o.o. Zadar.

Ako više ne želite biti kontaktirani u marketinške svrhe, obavijestite nas.

Koja su Vaša prava na zaštitu podataka?

Agencija za nekretnine Prodom želi se uvjeriti da ste potpuno svjesni svih Vaših prava na zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sljedeće:

Pravo pristupa – Imate pravo zatražiti kopiju Vaših osobnih podataka od agencije za nekretnine Prodom. Možemo Vam naplatiti malu naknadu za ovu uslugu.

Pravo na ispravak – imate pravo zahtijevati da agencija za nekretnine Prodom ispravi sve podatke za koje smatrate da su netočni. Također imate pravo zatražiti da agencija za nekretnine Prodom dovrši podatke za koje smatrate da su nepotpuni.

Pravo na brisanje – imate pravo zahtijevati od agencije za nekretnine Prodom da izbriše Vaše osobne podatke pod određenim uvjetima.

Pravo ograničavanja obrade – imate pravo zatražiti da agencija za nekretnine Prodom ograniči obradu Vaših osobnih podataka pod određenim uvjetima.

Pravo na prigovor na obradu – imate pravo prigovoriti da obrada Vaših osobnih podataka od strane agencije za nekretnine Prodom pod određenim uvjetima.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zahtijevati da agencija za nekretnine Prodom prenese podatke koje smo prikupili u drugu organizaciju, ili izravno Vama, pod određenim uvjetima.

Ako podnesete zahtjev, imamo jedan mjesec da Vam odgovorimo. Ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava, kontaktirajte nas.

Pravila o kolačićima

Ova pravila o kolačićima objašnjavaju što su kolačići i kako ih koristimo. Trebate pročitati ova pravila da biste razumjeli što su kolačići, kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. informacije koje prikupljamo pomoću kolačića i kako se te informacije koriste, te kako kontrolirati postavke kolačića. Za više informacija o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo Vaše osobne podatke, pogledajte naša Pravila o privatnosti.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našim internetskim stranicama.

Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našim Pravilima o privatnosti.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: prodom.hr

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se koriste za pohranjivanje malih informacija. Kolačići se pohranjuju na Vašem uređaju kada se internetske stranice učitaju u Vaš preglednik. Ovi kolačići nam pomažu da internetske stranice funkcioniraju ispravno, učini internetske stranice sigurnijima, pruži bolje korisničko iskustvo, razumije kako internetske stranice funkcioniraju te analizira što I kako funkcionira i gdje je potrebno poboljšanje.

Kako koristimo kolačiće?

Kao i većina internetskih usluga, naše internetske stranice koriste kolačiće kolačića prve i treće strane za brojne svrhe. Kolačići prve strane uglavnom su potrebni kako bi internetske stranice funkcionirale na pravi način, a ne prikupljaju Vaše osobne podatke.

Kolačići trećih strana koji se koriste na našim internetskim stranicama koriste se uglavnom za razumijevanje načina na koji internetske stranice funkcioniraju, kako komunicirate s našim internetskim stranicama, kako bi naše usluge bile sigurne, pružajući reklame koje su relevantne za Vas i sve u svemu pružaju Vam bolje i bolje korisničko iskustvo i ubrzajte buduće interakcije s našim internetskim stranicama.

Koje vrste kolačića koristimo?

Osnovni: neki kolačići su neophodni da biste mogli doživjeti punu funkcionalnost naših internetskih stranica. Oni nam omogućuju održavanje korisničkih sesija i sprječavanje sigurnosnih prijetnji. Ne prikupljaju i ne pohranjuju nikakve osobne podatke. Na primjer, ti kolačići omogućuju Vam prijavu na svoj račun i kupovinu preko interneta.

Statistika: ovi kolačići pohranjuju informacije kao što su broj posjetitelja internetskih stranica, broj jedinstvenih posjetitelja, koje su stranice posjetili, izvor posjeta itd. Ovi podaci nam pomažu razumjeti i analizirati uspješnost internetskih stranica i gdje je potrebno poboljšanje.

Marketing: naše internetske stranice prikazuju oglase. Ovi se kolačići koriste za personaliziranje oglasa koje Vam pokazujemo kako bi Vam bili prilagođeni. Ovi kolačići nam također pomažu pratiti učinkovitost tih oglasnih kampanja.

Informacije koje su pohranjene u tim kolačićima mogu koristiti davatelji oglasa trećih strana kako bi Vam prikazivali oglase i na drugim internetskim stranicama u pregledniku.

Funkcionalni: to su kolačići koji pomažu određene funkcionalnosti na našim internetskim stranicama. Ove funkcionalnosti uključuju ugrađivanje sadržaja kao što su videozapisi ili dijeljenje sadržaja na internetskim stranicama na platformama društvenih medija.

Postavke: ovi kolačići pomažu nam pohraniti Vaše postavke i postavke pregledavanja kao što su postavke jezika kako biste imali bolje i učinkovitije iskustvo u budućim posjetima internetskim stranicama.

Kako mogu kontrolirati postavke kolačića?

Ako kasnije odlučite promijeniti postavke putem sesije pregledavanja, na zaslonu možete kliknuti karticu “Privatnost i kolačići”. To će ponovno prikazati obavijest o suglasnosti koja Vam omogućuje da promijenite postavke ili u potpunosti povučete svoj pristanak.

Osim toga, različiti preglednici nude različite načine blokiranja i brisanja kolačića koje koriste internetske stranice. Možete promijeniti postavke preglednika da biste blokirali / izbrisali kolačiće. Da biste saznali više o tome kako upravljati i izbrisati kolačiće, posjetite wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.